Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Priorytety w działalności Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego – Europa przyjęło 12 grudnia 2015 roku uchwałę określającą priorytetowe kierunki i formy działalności Stowarzyszenia w kadencji 2016-2018. Będą to:

  • Działania na rzecz przestrzegania w Polsce norm i standardów życia politycznego, społecznego i gospodarczego zgodnych z wartościami i prawem Unii Europejskiej oraz demokratycznymi procedurami i zwyczajami ugruntowanymi w państwach UE. W tej sprawie Stowarzyszenie będzie działać jak organizacja typu „watch-dog”, zwracając uwagę opinii publicznej na ewentualne przypadki niezgodności praktyk w Polsce z kryteriami kopenhaskimi i zapisami traktatowymi UE. Będziemy mobilizować opinię publiczną do przeciwstawiania się takim ewentualnym próbom ze strony władz;
  • Prowadzenie własnych prac analitycznych nad poszukiwaniem rozwiązań kluczowych problemów UE i wyzwań dla jej spójności, takich, jak: napływ uchodźców – w kontekście zasady solidarności, wspólnej polityki azylowej i migracyjnej oraz skutecznego funkcjonowania strefy Schengen; migracja – jako jeden ze sposobów przeciwdziałania negatywnym tendencjom demograficznym; wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – umożliwiająca Unii odgrywanie istotnej globalnej roli politycznej i rozwiązywanie konfliktów regionalnych, także w bezpośrednim sąsiedztwie Polski; konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom UE, także przed zagrożeniami terrorystycznymi, ale przy poszanowaniu praw człowieka i swobód obywatelskich; ściślejsza integracja w ramach strefy euro – w przyszłości także z polskim udziałem; wspólny zliberalizowany rynek energii oraz polityka klimatyczna, z której Polska także powinna czerpać korzyści;
  • Mobilizowanie, za pośrednictwem mediów, opinii publicznej na rzecz przestrzegania europejskich standardów i wartości;
    Wspieranie modelu ściśle zintegrowanej Unii Europejskiej, wraz z mocną strukturą polityczną gwarantującą sprawność decyzyjną, obejmującej nowe obszary integracji i umacniającej instytucje wspólnotowe; budowanie przychylności społecznej i politycznej wobec aktywności Polski na rzecz takiej ewolucji UE;
  • Promowanie europejskiego modelu społecznego jako wyrazu równowagi między skutecznie funkcjonującym wolnym rynkiem oraz odpowiedzialnością państw za istotne obszary życia społecznego;
  • Działania na rzecz zapewnienia nowoczesnego innowacyjnego charakteru polskiego systemu edukacji, niezbędnego w świecie globalnej konkurencji i w warunkach gospodarki opartej na wiedzy;
  • Monitoring transferów pieniężnych z UE do Polski i sposobu ich wykorzystania; doradztwo zainteresowanym podmiotom przy pozyskiwaniu środków UE;
  • Wykorzystywanie instytucji demokracji partycypacyjnej Unii Europejskiej, w tym obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej;
  • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi organizacjami trzeciego sektora zajmującymi się podobną problematyką.

 

Pobierz oficjalny tekst uchwały w formacie PDF